موزايكو – روزا برلينو

Overview

رخام: روزا برلينو

التشطيبات والاشكال المتاحة:

01 1.5×1.5×1 سم – مقلوب

ورق: 30.5×30.5 سم

 

 

02 2.5×2.5×1 سم- مقلوب

ورق: 30.5× 30.5 سم

 

WHERE WE ARE

INVIACI UN MESSAGGIO / Send a Message

I have read and accept the Privacy Policy for the processing of my personal data (* required)

الموقع

Margraf Headquarters
36072 Chiampo (VI) ITALY – Via Marmi, 3

Area Margraf – Logistics Hub
36053 Gambellara (VI) ITALY – Via Torri di Confine

See all plants

+39 0444 475 900

+39 0444 475 947

info@margraf.it

اتبعنا